Katedra Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego jest największym ośrodkiem naukowym w Polsce, specjalizującym się w dziedzinie praw na dobrach niematerialnych. Jako jednostka naukowa posiada bogatą historię. Uniwersytet Jagielloński już od przełomu XIX i XX wieku zajmował pierwszoplanową pozycję w sferze badań nad problematyką ochrony własności intelektualnej. Początki jego działalności w tej dziedzinie są związane z rozpoczęciem pracy naukowej i dydaktycznej przez wybitnych profesorów okresu międzywojennego, m.in. prof. Fryderyka Zolla (młodszy), prof. Stanisława Leopolda Jaworskiego, prof. Stanisława Wróblewskiego oraz prof. Stanisława Gołębia. Szczególną rolę odegrał w tym gronie profesor Fryderyk Zoll (młodszy), który był współtwórcą ustawy o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych z 1924 r., ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 r. oraz ustawy o prawie autorskim z 1926 r., które w okresie przedwojennym uznawane były za najnowocześniejsze w Europie. Wybitne dzieło prof. Fryderyka Zolla zostało kontynuowane przez prof. Stefana Grzybowskiego i prof. Stefana Rittermana. W latach sześćdziesiątych do tego grona dołączyli profesorowie Andrzej Kopff, J. Serda, oraz Janusz Szwaja.

Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego powstał w 1972 roku, jako Międzyuczelniany Insytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej. Początkowo był samodzielną jednostką naukowo – badawczą UJ, ale w 1996 r. został włączony do Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, zachował jednak swój dotychczasowy status. W 2002 roku zmienił on swoją nazwę na Instytut Prawa Własności Intelektualnej.

W historii Instytutu bezprecedensową rolę odegrał jego pierwszy dyrektor, profesor Andrzej Kopff, oraz pierwszy przewodniczący Rady Instytutu prof. Stefan Grzybowski. Następnie stanowisko dyrektora piastowali prof. Janusz Szwaja (w latach 1975 – 1991), a od roku 1991 do 2012 r. profesorowie Ryszard Markiewicz (dyrektor) oraz Janusz Barta (wicedyrektor). Od 2012 roku kierownikiem ośrodka naukowego jest prof. dr hab. Ryszard Markiewicz.

W roku 2012, Instytut został przeniesiony z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, tworząc tym samym nowopowstałą Katedrę Prawa Własności Intelektualnej. Od tego czasu rozpoczęły się pierwsze prace nad nowym kierunkiem studiów, którego tematyka miała być związana z prawem na dobrach niematerialnych. Finalnie w roku akademickim 2014/2015 otwarto nowy, prestiżowy kierunek studiów – Prawo Własności Intelektualnej i Nowych Mediów, którego materiał wykładowy związany jest z szerokopojętym prawem własności intelektualnej, w szczególności z prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz prawem antymonopolowym.