Prof. dr hab. Ryszard Markiewicz

Pan Profesor to specjalista w zakresie polskiego i unijnego prawa własności intelektualnej, były Przewodniczący Komisji Prawa Autorskiego. Wieloletni dyrektor i wicedyrektor Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednego z najważniejszych w Europie ośrodków naukowo-badawczych w zakresie prawa autorskiego, patentowego, konkurencji i konsumentów, oraz praw pokrewnych. Profesor Ryszard Markiewicz posiada znaczący dorobek naukowy i legislacyjny w zakresie prawa autorskiego, prawa mediów i internetu, ochrony danych osobowych i baz danych, prawa nieuczciwej konkurencji i ochrony dóbr osobistych. Jest autorem lub współautorem (najczęściej z Prof. dr hab. Januszem Bartą) kilkunastu czołowych pozycji książkowych z powyższych dziedzin prawa (komentarze, podręczniki, monografie) oraz ponad 200 artykułów i opracowań. Powszechnie znane są zwłaszcza książki dotyczące prawa autorskiego, prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawa internetowego i komputerowego, prawa ochrony danych osobowych oraz prawa mediów. Mają one charakter wszechstronnych opracowań, dotyczą zarówno zagadnień materialnych, jak i procesowych; uwzględniają także aspekty prawno-karne, podatkowe, etc. Profesor Ryszard Markiewicz był wielokrotnie ekspertem, projektodawcą lub opiniodawcą w procesie legislacyjnym, przy powstawaniu takich ustaw, jak prawo autorskie, prawo danych osobowych, prawo baz danych, prawo nieuczciwej konkurencji.

 

Dr Sybilla Stanisławska – Kloc

Pani Doktor jest adiunktem w Katedrze (Instytucie) Prawa Własności Intelektualnej UJ, wykładowcą prawa cywilnego i autorskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Szkole Prawa Polskiego i Europejskiego na Ukrainie. Dr Sybilla Stanisławska-Kloc jest autorką pierwszej w Polsce monografii dotyczącej problematyki autorskoprawnej oraz sui generis ochrony baz danych, a także publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym dotyczących dozwolonego użytku; utworów „osieroconych”, plagiatu, problematyki adresów internetowych oraz procedur rozstrzygania sporów w zakresie własności intelektualnej w ramach WTO. Jest współautorką haseł w „Encyklopedii prawa”. Opracowała na potrzeby publikacji w Kwartalniku Prawa Prywatnego orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dot. konwencji brukselskiej o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych.

 

Dr Justyna Ożegalska - Trybalska

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Członek Rektorskiej Komisji ds. Własności Intelektualnej UJ. Ekspert w krajowych i unijnych projektach badawczych (m.in.: IPR-Helpdesk, Net-Fin-Tex, IP-Unlink, HEIP- Link, PILA). Arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Autorka kilkudziesięciu polskich i zagranicznych publikacji oraz prelegentka wystąpień konferencyjnych z zakresu prawa autorskiego i patentowego, nowych technologii, zarządzania i komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Pani Doktor wspólnie z dr Dariuszem Kasprzyckim mają nieoceniony wkład w powstanie i rozwój naszego kierunku, Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Mediów.