Statut Koła Naukowego Towarzystwa Sympatyków Prawa Własności Intelektualnej

 

My, studenci Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Mediów,

pomni zasług Instytutu Prawa Własności Intelektualnej

w dziedzinie rozwoju, polepszania i propagowania

praw na dobrach niematerialnych,

nieocenionego wkładu w powstanie Naszego Kierunku,

oraz wielkiego zaangażowania dydaktycznego,

w celu poszerzania wiedzy, popularyzacji i rozpowszechniania

zasad ochrony własności intelektualnej,

promowaniu wielkiej roli praw na dobrach niematerialnych

w działalności artystycznej, badawczo – rozwojowej oraz gospodarczej,

nawiązywania międzynarodowych i ogólnokrajowych kontaktów

z innymi jednostkami naukowymi,

dynamizacji rozwoju dydaktycznego oraz osobistego studentów,

postanawiamy utworzyć Koło Naukowe

Towarzystwa Sympatyków Prawa Własności Intelektualnej

zszerzające studentów Naszego Kierunku,

studentów Prawa, studentów Administracji,

oraz wszystkich innych zainteresowanych tematyką praw na dobrach niematerialnych.

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§1

Koło Naukowe Towarzystwa Sympatyków Prawa Własności Intelektualnej, nazywane dalej Towarzystwem, jest samodzielną, samorządną organizacją o charakterze naukowym.

§2

Towarzystwo działa przy Katedrze Prawa Własności Intelektualnej w Krakowie, dzisiejszej Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

§3

Towarzystwo zszerza studentów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich, oraz pracowników naukowych. §4 Towarzystwo może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych. §5 Towarzystwo jest organizacją o charakterze niezarobkowym.

 

Rozdział II

Cele i zadania Towarzystwa

§6 

Towarzystwo realizuje swoje zadania na płaszczyźnie lokalnej, ogólnokrajowej oraz międzynarodowej.

§7

Do zadań Towarzystwa należy:

1. Rozwijanie i ugruntowanie wiedzy studentów i innych osób z zakresu tematyki praw własności intelektualnej, oraz dziedzin pokrewnych.

2. Podnoszenie wiedzy merytorycznej i praktycznej studentów w celu polepszenia ich kwalifikacji zawodowych na rynku pracy.

3. Współpraca z innymi kołami naukowymi, także z innych uczelni, w celu popularyzacji praw na dobrach niematerialnych.

4. Pomoc i zajęcia dydaktyczne dla studentów.

5. Prowadzenie działalności naukowo – badawczej.

6. Współpraca z instytucjami związanymi z prawem własności intelektualnej i dziedzinami pokrewnymi, oraz podmiotami administracji centralnej i samorządowej.

7. Integracja środowisk akademickich związanych z dziedziną praw na dobrach niematerialnych.

8. Współpraca z jednostkami i kołami naukowymi działającymi na uczelniach wyższych w Europie Środkowo – Wschodniej oraz Zachodniej, w celu integracji, poszerzania wiedzy i działalności naukowej.

9. Popularyzacja polskich rozwiązań naukowych w dziedzinie praw własności intelektualnej i dziedzin pokrewnych na arenie międzynarodowej.

10. Organizacja praktyk dla studentów zaangażowanych w działalność Towarzystwa.

§8

Swoje zadania Towarzystwo realizuje poprzez:

1. Organizowanie spotkań naukowych z pracownikami uczelni wyższych, m.in. uniwersytetów, oraz uczelni technicznych.

2. Organizowanie spotkań naukowuch ze studentami oraz doktorantami.

3. Organizowanie sympozjów oraz konferencji naukowych.

4. Wyjazdy integracyjne.

5. Współpracę z organizacjami, oraz instytucjami naukowymi.

 

Rozdział III

Członkostwo w Towarzystwie

§9

Członkiem Towarzystwa może być każdy student, oraz pracownik naukowy.

§10

Członkostwo nabywa się na mocy decyzji Zarządu. Podejmowana jest ona, na podstawie wniosku kandydata. Wzór wniosku znajduje się w załączniku do statutu.

§11

Członek Towarzystwa ma prawo do:

1. Czynnego uczestnictwa w działalności Towarzystwa.

2. Czynnej i biernej legitymacji w wyborach do władz Towarzystwa.

3. Udziału w zebraniach Towarzystwa.

§12 Członek Towarzystwa ma obowiązek:

1. Przestrzegać statutu Towarzystwa.

2. Dbać o dobre imię Katedry Prawa Własności Intelektualnej i Towarzystwa Sympatyków Prawa Własności Intelektualnej.

3. Troszczyć się o wysoki poziom naukowo – badawczy działań Towarzystwa.

4. Aktywnie uczestniczyć w działalności Towarzystwa.

§13

1. Utrata członkostwa w Towarzystwie następuje poprzez:

1. Wykluczenie – dokonane przez Zarząd, w przypadku postępowania członka, sprzecznego ze Statutem, lub w inny sposób niedającego się pogodzić z jego obowiązkami.

2. Złożenie oświadczenia o rezygnacji.

3. Skreślenie z listy studentów.

4. Śmierć członka Towrzystwa.

2. Od wykluczenia członka z ust.1 pkt.1 przysługuje odwołanie w okresie 2 tygodni do Walnego Zgromadzenia.

§14

1. Zarząd oraz Przewodniczący może w drodze decyzji nadać Członkostwo Honorowe Towarzystwa Sympatyków Prawa Własności Intelektualnej.

 

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

§15

Władzami Towarzystwa są:

1. Zarząd

2. Rada Nadzorcza

3. Walne Zgromadzenie

 

A: Zarząd

§16

1. Zarząd składa się od trzech do pięciu osób.

2. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 2 (dwa) lata, a każdego następnego zarządu 1 (jeden) rok kalendarzowy.

3. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Walne Zgromadzenie.

4. Zarząd składa się z: Przewodniczącego, Dwóch Zastępców Przewodniczącego (w razie ich powołania), Sekretarza, Skarbnika.

§17

1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: reprezentowanie Towarzystwa wobec władz Uczelni, utrzymywanie stałego kontaktu z Opiekunem Towarzystwa, organizowanie działalności i koordynowanie prac Towarzystwa, nadzorowanie realizacji programu naukowego Towarzystwa, przygotowanie sprawozdań i dokumentacji z działalności Towarzystwa, decydowanie o przynależności Towarzystwa do organizacji krajowych i międzynarodowych, zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa, zwoływanie zebrań Walnego Zgromadzenia.

§18

Do kompetencji Przewodniczącego Towarzystwa należą w szczególności: przewodniczenie działalności Zarządu, reprezentacja Towarzystwa wobec władz Uniwersytetu Jagiellońskiego i podmiotów zewnętrznych, zwoływanie zebrań Zarządu Towarzystwa, wskazywanie kierunku prac badawczo – rozwojowych Zarządu, podpisywanie w imieniu Towarzystwa umów z podmiotami zewnętrznymi.

§19

1. Sekretarz Towarzystwa zajmuje się sprawami administracyjnymi Towarzystwa,

2. Podział pozostałych kompetencji pomiędzy członków Zarządu następuje w drodze wewnętrznych ustaleń Zarządu.

3. Skarbnik zajmuje się kontrolowaniem finansów Towarzystwa i zarządza jego środkami pieniężnymi.

 

B: Rada Nadzorcza

§ 20

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi do 7 (siedmiu) członków Towarzystwa, za wyjątkiem członków Zarządu, wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

2. Rada Nadzorcza może kontrolować działalność i pracę Zarządu.

3. Rada Nazdorcza jest organem fakultatywnym.

 

C: Walne Zgromadzenie 

§ 21

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa.

2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku akademickim.

3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez: Zarząd Opiekuna Naukowego

4. Obrady Walnego Zgromadzenia są kierowane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, wybieranego na początku obrad.

5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy minimum połowie liczby członków Towarzystwa.

§22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. Wybór Zarządu,

2. Uchwalanie zmian w statucie,

3. Określanie założeń programu pracy Towarzystwa,

4. Możliwość nałożenia na członków obowiązkowych składek w celu realizacji konkretnych przedsięwzięć Towarzystwa.

 

Rozdział V

Opiekun Naukowy

§23

1. Opiekunem Naukowym Towarzystwa może być tylko pracownik naukowy Katedry Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2. Opiekun Naukowy sprawuje nadzór nad działalnością Towarzystwa.

3. Opiekun dysponuje głosem doradczym we wszystkich sprawach dotyczących Towarzystwa.

4. Do uprawnień Opiekuna Naukowego należą w szczególności: prawo veta w stosunku do uchwał Towarzystwa, możność zwołania posiedzenia Zarządu, oraz Walnego Zgromadzenia, prawo do decydowania o kierunkach działalności badawczo – rozwojowej Towarzystwa, prawo do kontroli działań Zarządu, oraz Walnego Zgromadzenia, reprezentacja Towarzystwa w stosunkach zewnętrznych.

 

Rozdział VI

Finanse Towarzystwa

§24

1. Działalność Towarzystwa jest finansowana ze środków otrzymanych od Uczeli, bądź ze środków własnych.

2. Źródła finansowania ze środków własnych obejmują w szczególności: darowizny fakultatywne składki członkowskie przeznaczone na realizację danego przedsięwzięcia.

3. Sprawami finansowymi oraz prowadzeniem dokumentacji finansowej zajmuje się Skarbnik. Rozdział VII Postanowienia końcowe

§25

1. Statut uchwala się bezwzględną większością głosów, przy minimum połowie liczby członków Towarzystwa.

2. Wniosek w sprawie zmiany statutu mogą przedłożyć: Opiekun Naukowy Towarzystwa Zarząd Towarzystwa Co najmniej 1/3 członków Towarzystwa

3. Statut wymaga zatwierdzenia przez władze Uniwersytetu Jagiellońskiego.

§26

Wszystkie kwestie nieuregulowane w statucie Towarzystwa podlegają decyzjom Zarządu.

§27

Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez władze Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Katedra Prawa Własności Intelektualnej

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kraków, dnia 14 grudnia 2016 r.